OFERTA
Systemy Zarządzania wg norm ISO są standardami wyznaczającymi przedsiębiorstwom sposób działania. Coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw posiadających wdrożony i certyfikowany System Zarządzania. Wdrożenie systemu zarządzania stało się warunkiem konkurencyjności. Potrzeba posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa informacji itd. dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez względu
na wielkość, formę własności czy branżę. Firma MZ-System na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowała własną metodę wdrażania systemów zarządzania. Metodyka wdrażania różnych systemów jest podobna. Wdrożenie projektu jest podzielone na etapy, a zakończenie każdego etapu potwierdzane przez Klienta podpisaniem raportu.

Etap I
Projektowanie każdego Systemu rozpoczynamy od przeprowadzenia u Klienta auditu wstępnego.
Dzięki niemu poznajemy organizację, sposoby jej działania, zachodzące wewnątrz niej procesy i ich powiązania. Dobre poznanie organizacji i wypracowanie koncepcji przyszłego Systemu ma istotny wpływ na efektywność późniejszych prac wdrożeniowych.

Etap II
Drugi etap obejmuje szkolenia dla Zarządu i Kadry Kierowniczej oraz dla Zespołu Sterującego/Wdrożeniowego obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania systemu.

Etap III
Podczas trzeciego etapu zajmujemy się opracowaniem dokumentów wymaganych przez normę.
Jest to zwykle najdłuższy etap wdrożenia, jednakże od tego jak zostanie opisany cały System zależy jego powodzenie i praktyczność. Zawsze dążymy do minimalizacji ilości dokumentów, aby nie tworzyć zbędnej, nieużytecznej dokumentacji.

Etap IV
Kolejnym - czwartym etapem jest wdrożenie systemu. Przyjęte w dokumentacji uregulowania systemowe, bezpośrednio po ich przyjęciu i zatwierdzeniu muszą zostać wdrożone do stosowania
i ścisłego przestrzegania, pod nadzorem personelu kierowniczego.

Etap V
Piąty etap to szkolenie audytorów wewnętrznych. Jest to element niezbędny, mający na celu utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu zgodnego z wymaganiami wdrażanej normy. Szkolenie, obejmujące wykłady i ćwiczenia zakończone jest egzaminem oraz wydaniem certyfikatu.

Etap VI
W momencie, kiedy organizacja posiada już zespół przeszkolonych audytorów przeprowadzamy wspólnie pierwszy audyt wewnętrzny. Audyty wewnętrzne mają na celu ujawnienie ewentualnych niezgodności przez porównanie stanu istniejącego z wymaganiami dokumentów systemowych
i przedmiotowej normy. Powinny one by przeprowadzane we wszystkich obszarach, w których wdrożenie danego Systemu zostało zakończone.

Etap VII
Ostatnim etapem wdrożenia Systemu jest udział konsultanta firmy MZ-System, w audycie certyfikującym. Jesteśmy z Państwem aż do momentu uzyskania certyfikatu, co oznacza,
że pomagamy w ramach umowy w realizacji zaleconych przez jednostkę działaniach korygujących. Wypracowana przez nas metodologia pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie certyfikatu podczas pierwszego audytu jednostki certyfikującej. Potwierdzeniem tego jest fakt, że do tej pory wszyscy nasi Klienci uzyskali certyfikat właśnie podczas pierwszej wizyty jednostki certyfikującej!