AUDYTY
Oferujemy przeprowadzenie audytów wewnętrznych (np. przed audytem certyfikującym)
oraz audytów u dostawców (klientowskich).

Audyty wewnętrzne (tzw. audyty pierwszej strony) są to audyty przeprowadzane przez organizację
u siebie, dla potwierdzenia kierownictwu, że system działa skutecznie. Podstawą przeprowadzania takich audytów jest zazwyczaj udokumentowany system danej organizacji. Powody audytów pierwszej strony:
  • jest to wymóg większości norm,
  • stanowi mechanizm sterowania wykorzystywany przez kierownictwo,
  • ma na celu skorygowanie niezgodności, zanim zostaną wykryte przez jednostki zewnętrzne,
  • jest niezbędnym elementem systematycznego doskonalenia organizacji.
Audyty drugiej strony (u dostawcy) są prowadzone przez jedną firmę u drugiej. Istnieje szereg powodów, dla których przedsiębiorstwo może chcieć przeprowadzić taki audyt, a do najważniejszych powodów należą:
  • audyt ten jest jedną z metod spełnienia wymogu punktu 7.4.1. normy ISO 9001,
  • dostarczają danych pozwalających na wybór i klasyfikację dostawców,
  • są pomocne przy poprawie systemów jakości dostawców,
  • podnoszą wzajemne zrozumienie dotyczące wymagań jakości.
Przeprowadzanie audytów pierwszej i drugiej strony niesie, więc za sobą wiele korzyści jednakże,
aby spełniały one swoją rolę warto zlecić je doświadczonym specjalistom. Potwierdzeniem kwalifikacji konsultantów jest bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zarówno audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych, posiadanie uprawnień audytora wiodącego oraz czynna współpraca w tym zakresie z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi. Zlecenie wykonywania audytów przez audytorów
z zewnątrz daje firmie oszczędność czasu i środków, które trzeba przeznaczyć na szkolenia audytorów wewnętrznych we własnej firmie. Dodatkowo daje ono inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji - z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski poprzez zawarte w raporcie informacje na temat mocnych
i słabych stron funkcjonującego systemu. Wycenę realizacji audytów wewnętrznych ustalamy indywidualnie z każdym klientem uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu.